دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Shanghai لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید را اعلام می نماید. از سال تحصیلی 2022-2021 زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت می باشد . معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاسهای دوره اصلی، مطابق با برنامه سال تحصیلی دانشگاه مربوطه می باشد .


دانشگاه

رتبه در QS  سال 2022

شهر

Koc University

511-520

استانبول

Ankara University

801-1000

آنکارا

Istanbul University

801-1000

استانبول

Hacettepe university

801-1000

آنکارا

Ege university

1001-1200

ازمیر

Gazi University

1001-1200

آنکارا

Marmara University

1200+

استانبول

Dokuz Eylül University

1200+

ازمیر

Acıbadem University

-

استانبول

Ataturk University

-

ارزوروم

Bahçeşehir University

-

استانبول

Başkent University

-

آنکارا

Izmir Katip Celebi University

-

ازمیر

Ondokuz Mayis University

-

سامسون

Yeditepe University

-

استانبول

 

whatsapp