تغییرات آزمون ورودی پزشکی و دندانپزشکی ایتالیا

تغییرات آزمون ورودی پزشکی و دندانپزشکی ایتالیا
تاریخ : 1401/4/12

🔰جزییات آزمون آیمت (IMAT) سال ۲۰۲۲-۲۳ منتشر شد

🔹طبق اطلاعیه منتشر شده تغییرات اعمال شده بر تعداد سوالات به صورت زیر می باشد:

۱۰ سوال اطلاعات عمومی 

۱۰ سوال لاجیک

۱۵ سوال زیست 

۱۵ سوال شیمی

۱۰ سوال ریاضی و فیزیک

whatsapp